ANGONG NIUHUANG WAN 20% discount at checkout

  • $140.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


ANGONG NIUHUANG WAN Chinese Traditional Medicine to expel heat and toxin, prevention of stroke and seizure. Relief of fever symptoms. For prevention of stroke and seizure, take 1 pill per month.  Box = 1 large pill. Break pill into smaller pieces and take with warm water.  For Adult consumption only. 

Active Ingredients:   Calculus Bovis; Pulvis Cornus Bubali Concentratus; Moschus; Cinnabaris; Realgar; Margarita; Rhizoma Coptidis; Radix Scutellariae; Fructus Gardeniar; Radix Curcumae; Borneolum Syntheticum.

DISCLAIMER: Please speak with your physician before taking herbal supplements if you have any health conditions. This product has not been approved by FDA and does not claim to cure or treat a disease. 

ANGONG NIUHUANG WAN Y học cổ truyền Trung Quốc để trục xuất nhiệt và độc tố, ngăn ngừa đột quỵ và co giật. Giảm các triệu chứng sốt. Để phòng ngừa đột quỵ và động kinh, uống 1 viên mỗi tháng. Hộp = 1 viên lớn. Chia nhỏ viên thuốc và uống với nước ấm. Chỉ dành cho người lớn tiêu dùng. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Vui lòng nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi bổ sung thảo dược nếu bạn có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào. Sản phẩm này chưa được FDA chấp thuận và không tuyên bố chữa khỏi hoặc điều trị bệnh.

安宮牛黃丸中藥清熱解毒,預防中風驚厥。緩解發燒症狀。為預防中風和癲癇發作,每月服用 1 粒。盒子 = 1 顆大藥丸。將藥丸掰成小塊,用溫水送服。僅限成人食用。 免責聲明:如果您有任何健康問題,請在服用草藥補充劑之前諮詢您的醫生。本產品未經 FDA 批准,不聲稱可以治愈或治療疾病。